Onderbouw (Groep 0-1-2)

De Kolibries, Toerako's en Roodborstjes

In de onderbouw werken we met rijke, betekenisvolle thema's. Die terugkomen is allerlei hoeken, lesjes, materialen, uitstapjes en gastlessen. Hiermee wordt er doelgericht gewerkt aan kennis en vaardigheden in een betkenisvolle context.

De kinderen starten de dag met werk of spel en vervolgens de kring. Kinderen vertellen elkaar ervaringen en belevenissen en gaan daarover met elkaar in gesprek. De stamgroepleerkracht bespreekt het dagprogramma en eventuele bijzonderheden .

Een kringgesprek kan ook voorbereid zijn door één van de kinderen, zoals bijvoorbeeld een  kijk- en vertelkring of een leeskring .

Kinderen leren hun gedachten en mening onder woorden te brengen, te luisteren naar elkaar, elkaar te begrijpen en open te staan voor andere meningen. 

Het ontdekkend en ervaringsgericht leren staat in de onderbouw centraal binnen een thema. Dat gebeurt aan de hand van concreet materiaal, in spelvorm, door middel van gesprekjes, fantasiespelletjes, liedjes en verhalen, door het verkennen van de omgeving en op onderzoek uit te gaan (ook buiten school). Een kind leert samenwerken, leert geven en nemen, leert om te gaan met succes, maar ook met teleurstelling. Een kind leert spelenderwijs dat iedereen in het spel tot zijn recht moet komen.

Kortom op vele verschillende manieren bieden we het jonge kind een rijke leeromgeving aan. Het kind maakt een keuze uit het aanbod van activiteiten, maar leert ook dat het er verplichte opdrachten en gezamenlijke activiteiten zijn. Elke dag heeft een duidelijke structuur, een ritmiek, die de kinderen houvast en afwisseling biedt. De kinderen kunnen die dagindeling concreet zien op de dagritmekaarten.

De stamgroepleerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen goed. Kinderen in de onderbouw ontwikkelen soms ook al een interesse in letters en cijfers, lezen, schrijven, tellen en rekenbegrippen. We stimuleren deze belangstelling door fonemisch bewustzijn, gecijferd bewustzijn en begrijpend luisteren. De oudsten in de groep bieden we bewust activiteiten op deze gebieden aan die bij hun leeftijd passen. Het bewegingsonderwijs wordt gegeven in de speelzaal in het gebouw.