Ondersteuning op De Troubadour

In ons schoolondersteuningsplan (SOP) staat beschreven welke extra ondersteuning wij bieden binnen de school en hoe wij dit organiseren. Deze is te downloaden op de websites (praktische informatie> downloads).

Wij hebben expertise in school voor het ondersteunen van kinderen op het gebied van:

- (hoog) begaafdheid

- gedrag

- Motoriek

- groepsgeluk

- sociaal-/emotionele ontwikkeling

Veel extra ondersteuning organiseren wij in de stamgroep in de vorm van extra of verlengde instructies, coachende gesprekken, aangepaste leerstof, enz. Er zijn schoolbrede momenten voor Tutor lezen, Ralfi lezen en Bouw (programma's ter ondersteuning van het technisch lezen). Daarnaast werken we met Letterster, een programma ter ondersteuning van spelling, en ondersteunt juf Ellen buiten de stamgroepen doelgericht kleine groepjes of individuele kinderen.

Wanneer uw kind één van de programma's buiten de stamgroep volgt, wordt u hier als ouder altijd over geïnformeerd. Na een periode van 6-8 weken krijgt u een terugkoppeling in hoeverre de doelen behaald zijn en wat het vervolg zal zijn.

Externe (zorg) ondersteuners

Heeft uw kind baat bij een extra duwtje in de rug? Bijvoorbeeld omdat de spraak (logopedie) niet verloopt zoals verwacht? Of er motorische handelingen wat lastiger zijn (fysiotherapie of ergotherapie)? Of denk je dat uw kind hulp kan gebruiken bij het maken van vriendjes of voor jezelf leren komen? 

Dan volgt hieronder de route die u hiervoor moet bewandelen: 

Het inzetten van de volgende ondersteuning kan zonder doorverwijzing (het hangt wel af van uw zorgverzekering en of u hiervoor verzekerd bent):

 • fysiotherapie

 • logopedie

 • ergotherapie 

Bij het inzetten van andere externe ondersteuning en/of onderzoek bijvoorbeeld voor heeft u een verwijzer nodig:

 • een spel- en of dramatherapie

 • sociale training (zoals Rots en Water)

 • weerbaarheidstraining

 • psychische ondersteuning

 • onderzoek en behandeling dyslexie (of dyscalculie)

 • onderzoek naar een IQ 

 • onderzoek naar een stoornis als ADHD, ADD, autisme

 • etc

Er zijn meerdere instanties die als verwijzer kunnen fungeren:

 • Huisarts

De wijkcoaches vanuit Elden zijn:

- Sigrid van der Heij (0610941259) Sigrid.van.der.heij@wijkteamsarnhem.nl

- Lisa Nuijens (06- 0621651601 / Lisa.nuijens@wijkteamsarnhem.nl

 

Route aanmelding dyslexieonderzoek

Er zijn landelijk afgesproken criteria als het gaat over de begeleiding die we als school moeten bieden, voordat u als ouder over kunt gaan tot een aanmelding voor een dyslexieonderzoek.

Dat kan namelijk pas nadat:

 • Een kind 15 maanden leesonderwijs heeft gevolgd.

 • Ondersteunings is geboden op ondersteuningsniveau 3 (voor tenminste 2 x 10-12 weken).

 • Er sprake is van 3 x  E-scores/ Vmin score (opeenvolgend) op Cito DMT toetsen (woorden lezen). 

 • Bovenstaande geldt ook als er sprake is van een aanvraag op het gebied van spelling dyslexie, dan moeten er naast de E- scores ook E- scores op spelling zijn.

Als er met de stamgroepleerkracht is besproken dat er een dyslexie aanvraag kan worden gedaan en dat we dus aan bovenstaande criteria kunnen voldoen, dan kunt u als ouders de volgende stappen doorlopen:

Stap 1: een dyslexiebehandelaar kiezen, we werken het meest samen met:

1801 https://www.1801.nl/aanmeldformulieren#paragraph-221 

RID https://aanmelden.rid.nl/  

Opdidakt https://opdidakt.nl/aanmelden/

Stap 2 contact leggen met uw wijkcoach voor de indicatie (dit kan tegelijkertijd met stap 1) u https://www.wijkteamsarnhem.nl/mijn-wijkteam/

Stap 3: doorgeven aan school welke instantie u kiest. Als school gaan we daarna het leesdossier in orde maken, waarmee de aanvraag kan worden gedaan.