De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van de Troubadour is een enthousiaste groep vertegenwoordigers van de leerkrachten en ouders, die zich in wil zetten voor het verder versterken van de kwaliteit van de school. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het onderwijs, het welzijn van de leerlingen, het personeel, de organisatie, de communicatie, enzovoort.

De taak van de medezeggenschapsraad is vastgelegd in de wet. De rol is te vergelijken met de rol van een ondernemingsraad in andere organisaties. De medezeggenschapsraad bestaat uit een aantal gekozen ouders en een aantal gekozen leerkrachten.

De MR is een belangrijke partner en/of tegenspeler (in de positieve zin van het woord) van de schooldirecteur. De MR heeft de wettelijke bevoegdheid om advies uit te brengen over een aantal schoolontwikkelingen. Voor een aantal belangrijke beslissingen is instemming van de MR nodig. Je zou kunnen stellen dat in dat geval de MR en de directeur dan samen een besluit nemen. Dat geldt onder andere voor het schoolplan, de begroting, de formatie (personeelsgeleding), de schoolgids (oudergeleding), regelingen in het kader van veiligheid en regelingen in het kader van samenwerking met ouders. Dat zijn belangrijke besluiten, die de ontwikkeling van de school sterk bepalen.

De school is dan ook gebaat bij een sterke MR en de directeur werkt nauw samen met de MR om voor de school een goede koers en juiste beslissingen te bewerkstelligen.

 

De leden van de MR zijn per mail te bereiken voor vragen of opmerkingen.

Gea Zandstra - voorzitter - oudergeleding

Koen Henskens - oudergeleding

Anna-Sophie te Dorsthorst-Postmaa - oudergeleding

Sara Lenis - teamgeleding

Yvonne Slump - teamgeleding

Rachel de Hair/Vera Berends - teamgeleding

 

De MR vergadert zo’n 7 maal per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. De data staan vermeld in de jaarkalender.

 

Mail MR: mr.troubadour@floresonderwijs.nl