De Activiteiten Commissie (AC) van Jenaplan Basisschool De Troubadour Elden bestaat uit enthousiaste ouders. In samenwerking met de leerkrachten geeft de AC invulling aan allerlei activiteiten die buiten de reguliere onderwijstaken vallen. U kunt hierbij denken aan bekende activiteiten als Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, maar ook de Kinderboekenweek, de avondvierdaagse en de Feestweek. 

Daarnaast zorgt de AC o.a. voor de aankleding van het podium tijdens het schooljaar en voert ze benodigde klussen uit. De AC vergadert zo’n vijf keer per jaar met de gehele commissie, waarin jaarplanning van de activiteiten en de budgetten centraal staan.

Voor iedere activiteit wordt een werkgroep gevormd die de activiteit voorbereidt en uitvoert. Een werkgroep bestaat uit minimaal twee AC-leden en twee leerkrachten. Bij de uitvoering van een activiteit is vaak extra hulp nodig. Per activiteit worden ouders gevraagd via een in Social Schools of middels intekenlijsten bij de klassen. Ouders/verzorgers die bij een bepaalde activiteit helpen, worden van te voren zoveel mogelijk geïnformeerd over hun rol.

De activiteiten die georganiseerd worden, worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. De AC kent een voorzitter, een notulist en een penningmeester en legt financiële verantwoording af aan de Medezeggenschapsraad van school.

Lijkt het u leuk om deel te nemen aan onze Activiteiten Commissie?  Elke ouder die belangstelling heeft kan zich aanmelden voor de AC. Meldt u zich vooral aan bij de leerkracht van uw kind, de directie of via een bij u al bekend lid. Er wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders/verzorgers per bouw.